Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny Nr 9, przy ul. Tartacznej 1

01.08.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny, przy ul. Tartacznej 1 Nr ewid. 74/4

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

6,2804  ha

Całkowita powierzchnia terenu 
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak możliwości powiększenia terenu

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT do negocjacji

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Stanisław Pytlik, Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  

Wyznacza się „Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego – wydzielone” (Obszar PW) z podstawowym przeznaczeniem pod:

 

a) zakłady przemysłowe (w tym energetyczne  i ciepłownicze),

 

b) zakłady eksploatacji powierzchniowej,

 

c) bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,

 

d) urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa (na terenach miejskich),

 

e) inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

 

Dopuszcza się nadto lokalizację:

 

a) urządzeń ograniczających skażenie środowiska,

 

b) zaplecza administracyjno – technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług komercyjnych, szkół przyzakładowych i ośrodków doskonalenia zawodowego,

 

c) obiektów mieszkalnych dla nadzoru technicznego itp.,

 

d) tereny zieleni,

 

e) urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren.

 

Obiekty lub urządzenia, o których mowa można lokalizować pod warunkiem:

 

a) że stanowią one uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie kolidują z nimi,

 

b) że funkcja podstawowa nie jest dla nich kolizyjna,

 

c) nienaruszenia ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Teren zabudowy przemysłowej –

Ba 6,2804 ha

 
Różnica poziomów terenu [m] 0,3 m
Obecne użytkowanie Nie użytkowanie
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Waha sie do 2 do 6 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) T
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Nie określony
Ograniczenia wysokości budynków [m] Nie określone
Strefa buforowa [m] W obszarze granicznym działki przewidziany pas zieleni.

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga asfaltowa o szerokości 4 m
Autostrada / droga krajowa [km] E-30 droga ekspresowa - 4,00 km droga krajowa nr 19 - 1,5 km
Kolej [km] Miedzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 0,2 km
Bocznica kolejowa [km] Występuje na terenie inwestycyjnym i łączy sie z koleją E - 20 Terespol - Kunowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Warszawa 140 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu nie dotyczy
- Napięcie 220/380 V
- Dostępna moc Moc umowna 35 kW
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 2000 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha sie od 250 mm do 63 mm W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 200 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Przyłącze przy ulicy Tartacznej odległość 10 m
- Dostępna objętość  
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Przyłącze w ulicy Tartacznej odległość 10 m
- Ograniczenie zrzutu ścieków

Miejska oczyszczalnia ścieków może przyjąć 2000 m3/24 z czego wykorzystane jest 1400m3/24h. Oczyszczalnia w trakcie modernizacji –docelowo do 3900 m3

 

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Przyłącze w odległości 10 m
- Liczba dostępnych linii analogowych 1 linia
- Liczba dostępnych linii ISDN brak

 

UWAGI 

 

Przedmiotem oferty jest odsprzedaż prawa własności


 

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Stanisław Pytlik - właściciel

kwantpv@pytlik.pl


 ZAŁĄCZNIKI

  • Teren inwestycyjny Nr 9, przy ul. Tartacznej 1 pobierz.pdf