Miedzyrzec Podlaski

login

haslo 

 

REGULAMIN SERWISU GOSPODARCZEGO

MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

„strefainwestora.miedzyrzec.pl”

 

Rozdział I - Definicje

 

 

 1. Jako „SERWIS GOSPODARCZY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI” należy rozumieć stronę internetową „strefainwestora.miedzyrzec.pl” wraz ze wszystkimi jej podstronami, zwany w dalszej części „SERWIS GOSPODARCZY”.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z „SERWISU GOSPODARCZEGO”.
 3. Administrator, Redaktorzy oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski tworzą Redakcję „SERWISU GOSPODARCZEGO”.
 4. Pełnoprawny Użytkownik to ten, który zarejestrowany jest w „SERWISIE GOSPODARCZYM”.
 5. Właścicielem SERWISU GOSPODARCZEGO MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI „strefainwestora.miedzyrzec.pl” jest Miasto Międzyrzec Podlaski.

a) administrator to pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Miasto Międzyrzec Podlaski,

b) redaktor to pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Miasto Międzyrzec Podlaski.

 

Rozdział II - Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „SERWISU GOSPODARCZEGO” mające na celu umożliwienie dokonywania wpisów, wyrażania opinii, a także komentowania artykułów w nim umieszczanych.
 2. Rejestracja w „SERWISIE GOSPODARCZYM” jest darmowa i równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każdy, kto po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 6. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta oznacza złożenie oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

  c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym.

   Użytkownik chcący skorzystać z funkcji Newslettera dodatkowo oświadcza:

  a) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem „SERWISU GOSPODARCZEGO” (m.in. aktualności, informacji o utrudnieniach lub zmianach czy też przerwach technicznych w działaniu Serwisu)

 8. Użytkownik dodając informację, komentarz wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez „SERWIS GOSPODARCZY” w celach promocyjnych.
 9. Wszystkich Użytkowników Serwisu obowiązuje zasada wzajemnego szacunku i tolerancji.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  stronach Serwisu treści niezgodnych z obowiązującym prawem w Polsce, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady współżycia społecznego, w tym propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol i przemoc, a także obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie i osoby publiczne.
 11. Administrator „SERWISU GOSPODARCZEGO”  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu  w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 10, a także innych zapisów Regulaminu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania wpisów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 13. Wszystkie opinie, komentarze umieszczane na stronie „SERWISU GOSPODARCZEGO” są opiniami ich autorów (Użytkowników). Redakcja  i administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich muszą się liczyć z możliwością poniesienia z tego tytułu odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 14. Redakcja, oferując Użytkownikom dostęp do informacji upowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na obowiązek respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

Rozdział III – Przepisy końcowe

 

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, a także za przerwy spowodowane potrzebą aktualizacji oraz technicznego ulepszenia sprzętu  i oprogramowania, lub dla poszerzenia jego zawartości.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. „SERWIS GOSPODARCZY” zastrzega sobie prawo wprowadzania w nim zmian. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.