Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 1, przy ul. Adamki 4

12.07.2011- nie narusza ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.


 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny, przy ul. Adamki 4 Nr ewid. 30

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 5,64 ha 
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Tak - od strony zachodu przy torach kolejowych linii E-20

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT

Właściciel zainteresowany jest najmem, dzierżawą, lub wniesienie terenu aportem do spółki

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Spółdzielnia Pracy Produkcyjno -Usługowa "Żelbet", KW 10774 
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar produkcji i Zaplecza Technicznego - wydzielone - z podstawowym przeznaczeniem pod:

- zakłady przemysłowe (w tym energetyczne i ciepłownicze),

- zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa ( na terenach miejskich), inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego. Dopuszcza się także lokalizację:

- urządzeń ograniczających skażenie środowiska,

- zapleczy administracyjno - technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług komercyjnych, szkół przyzakładowych i ośrodków doskonalenia zawodowego,

- obiektów mieszkalnych dla nadzoru technicznego,
- tereny zieleni,

- urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren, Obiekty i urządzenia liniowe można lokalizować pod warunkiem: że stanowią uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie kolidują z nimi,

- że funkcja podstawowa nie jest dla nich kolizyjna,

- nie narusza ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Teren przemysłowy  

 
Różnica poziomów terenu [m] 2,1 m
Obecne użytkowanie Teren objęty produkcją przemysłową
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] 7 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Linie energetyczne
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) T - Budynki znajdujące się na terenie z uwagi na ich okres nie użytkowania są w nienajlepszym stanie technicznym; wymagają kapitalnego remontu.

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Nie określony
Ograniczenia wysokości budynków [m] Nie określone
Strefa buforowa [m] W obszarze granicznym działki przewidziany pas zieleni.

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga asfaltowa o szerokości 4 m. 
Autostrada / droga krajowa [km] E-30 droga ekspresowa,
19 – droga krajowa 3 km 
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 0,2 km 
Bocznica kolejowa [km] Występuje na terenie inwestycyjnym i łączy się z koleją
E - 20 Terespol - Kunowice 0,2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Nie dotyczy
- Napięcie  
- Dostępna moc 0,015 MW
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 2200 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm
W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 200 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
- Odległość przyłącza od granicy terenu Nie dotyczy
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Nie dotyczy
- Dostępna objętość 432m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków Oczyszczalnia ścieków może  przyjąć 2000m3 /24 h z czego wykorzystane jest 1400 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) T
Telefony (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Nie dotyczy
- Liczba dostępnych linii analogowych 1
- Liczba dostępnych linii ISDN 3

 

UWAGI 

Obecnie teren jest wykorzystany przez Spółdzielnię "ŻELBET", która jest właścicielem nieruchomości. Istnieje możliwość najmu lub dzierżawy oraz wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki.

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Mirosław Wasiluk, Prezes Zarządu tel. 508-723-146, lub 83/371-73-98, 

 

OSOBY DO KONTAKTU 

 j.w.


 ZAŁĄCZNIKI

 

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu