Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 5, przy ul. Radzyńskiej 3 - oferta nieaktualna

12.07.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny przy ul. Radzyńskiej 3 Nr ewid 201

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 3 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak możliwości powiększenia terenu

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 60 zł/m2 - cena do negocjacji

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Sedar S.A. ul Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar produkcji i Zaplecza Technicznego - wydzielone - z podstawowym przeznaczeniem pod:
- zakłady przemysłowe (w tym energetyczne i ciepłownicze,
- zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,
- urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa ( na terenach miejskich),
- inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego.
Dopuszcza się także lokalizację:
- urządzeń ograniczających skażenie środowiska,
-zapleczy administracyjno - technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług komercyjnych, szkół przyzakładowych i ośrodków doskonalenia zawodowego,
- obiektów mieszkalnych dla nadzoru technicznego,
-tereny zieleni,
- urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren,
Obiekty lub urządzenia można, których mowa można lokalizować pod warunkiem:
- że stanowią uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie kolidują z nimi,
- że funkcja podstawowa nie jest dla nich kolizyjna,
- nie narusza ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Teren zabudowy przemysłowej

 
Różnica poziomów terenu [m] 1,9 m
Obecne użytkowanie Teren niezagospodarowany z przeznaczeniem zabudowy przemysłowej
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] 2 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Nie określony
Ograniczenia wysokości budynków [m] Nie określona
Strefa buforowa [m] Pas zieleni od strony linii kolejowej o szerokości 3 m

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga dojazdowa zostanie wydzielona z części terenu należącego do Sedar S.A.
Autostrada / droga krajowa [km] 2,650 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski - linia kolejowa E - 20 znajduje się przy granicy terenu
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski - 1,3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Warszawa 140 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się bezpośrednio na terenie
- Napięcie 15 000 V
- Dostępna moc Określona przez inwestora
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 2,100 km
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Wodociąg miejski mieści się przy ul. Radzyńskiej
- Dostępna objętość 1000m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Kanalizacja znajduje się przy ul. Radzyńskiej
- Dostępna objętość 700m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków 2000m3/24h 
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Infrastruktura telekomunikacyjna znajduje się przy ul. Radzyńskiej. Występuje możliwość podłączenia telefonów drogą radiową.
- Liczba dostępnych linii analogowych Bez ograniczeń
- Liczba dostępnych linii ISDN Bez ograniczeń

 

UWAGI 

Teren inwestycyjny zostanie wydzielony z części działki o nr ewid. 201 i znajduje się bezpośrednio za zabudowaniami należącymi do Sedar S.A

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

inż. Stanisław Bojaczuk - Kierownik Wydziału Zabezpieczenia Ruchu e-mail: zaopatrzenie@sedar.com.pl tel. 083/371-81-52, kom. 664-952-407

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Prezes Krzysztof Terlikowski e-mail: sedar@sedar.pl 083/371-81-03


 ZAŁĄCZNIKI

 


  • Teren inwestycyjny nr 5, przy ul. Radzyńskiej 3 pobierz.pdfKomentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisuFilm zrealizowano w ramach projektu „Strategia i promocja marki Międzyrzec Podlaski szansą na szybszy rozwój gospodarczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Produkcja: Agencja Reklamowa Vena Art z Lublina
Scenariusz i reżyseria: Norbert Rudaś